Charakterystyka
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun medyczny jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
– pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych
– asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
– konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów
– podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną

Czas nauki: 1 rok

Perspektywy zawodowe
Domy pomocy społecznej
Hospicja
Przychodnie
Sanatoria
Szpitale
Zatrudnienie u osób prywatnych

Program nauczania
Opieka nad osoba chorą i niesamodzielną
Zdrowie Publiczne
Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
Zarys psychologii i socjologii
Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
Język migowy
Język angielski w ochronie zdrowia
Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze
Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną