Charakterystyka
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun osoby starszej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
– rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą;
– dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej;
– udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
– nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

Czas nauki: 2 lata

Perspektywy zawodowe:
– ośrodki pomocy społecznej
– instytucje i organizacje udzielające pomocy
– miejsca zamieszkania osób potrzebujących opieki
– własna działalność gospodarcza
– rynki europy zachodniej

Program nauczania:
Organizacja opieki nad osobami starszymi
Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą
Metodyka pracy opiekuńczej
Język migowy
Język angielski w pomocy społecznej
Opieka i wsparcie osoby starszej
Aktywizacja społeczna