Charakterystyka:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka środowiskowa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej;
– sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej;
– pomagania osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia;
– motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Czas nauki: 1 rok

Perspektywy zawodowe:
Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w ośrodkach i domach pomocy społecznej, świetlicach środowiskowych, ośrodkach pomocy rodzinie w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym.

Program nauczania:
Podstawy psychologii
Wybrane zagadnienia z socjologii
Teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka
Organizacja opieki środowiskowej
Język migowy
Język angielski w pomocy społecznej
Opieka i pielęgnacja człowieka
Aktywizacja osoby podopiecznej
Trening umiejętności społecznych