Obowiązek informacyjny

Przyjmuje do wiadomości, że wypełnienie podania do jednej ze szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r., (tekst jednolity: Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: 98-220 Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6. NIP 8291716338, REGON 100722457.

Osobą kontaktową  w sprawach związanych z przetwarzaniem  danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Osobowych CKU Zduńska Wola 98-220 Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6, adres: e-mail: jasna6@op.pl

Pani /Pana dane będą przetwarzane  w celu prowadzenia rekrutacji oraz realizacji procesu kształcenia w szkołach CKU, w bazie danych CKU oraz informacji o ofercie edukacyjnej CKU, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będzie zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe będą udostępniane pracownikom Centrum Kształcenia Ustawicznego biorących udział w niniejszych procesach.

Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskiwania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych osobowych skutkuje niemożnością uczestniczenia w procesach  rekrutacji oraz kształcenia.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnąć zgodę może Pan/Pani na adres do korespondencji Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub adres e-mail: jasna6@op.pl

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku rozpoczęcia nauki dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu kształcenia, a następnie archiwizowane w celach wypełniania obowiązków prawnych szkół publicznych, w tym możliwości wystąpienia o odpis świadectwa ukończenia szkoły oraz odpis arkusza ocen.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Żądanie realizacji w/w praw może Pani/Pan zgłosić na adres do korespondencji Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub na adres e-mail: jasna6@op.pl

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.