Charakterystyka
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej, sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych i prowadzenia postępowania administracyjnego.

Okres nauki: 2 lata

Perspektywy zawodowe
Technik administracji może być zatrudniony w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych.

Program nauczania
Język angielski w administracji
Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
Podstawy prawa cywilnego
Podstawy prawa pracy
Podstawy prawa administracyjnego
Podstawy finansów publicznych
Wykonywanie prac biurowych
Postępowanie w administracji