Charakterystyka:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: prowadzenia rachunkowości, rozliczania danin publicznych, rozliczania wynagrodzeń, rozliczania składek pobieranych przez ZUS oraz prowadzania analizy finansowej.

Czas nauki: 2 lata

Perspektywy zawodowe:
Technik rachunkowości może być zatrudniony w biurach rachunkowych przedsiębiorstw: produkcyjnych, handlowych i usługowych; w bankach, w przedsiębiorstwach i towarzystwach ubezpieczeniowych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

Program nauczania:
Stosowanie zasad ekonomii w działalności gospodarczej
Przeprowadzanie analizy statystycznej badanych zjawisk
Posługiwanie się językiem angielskim w organizowaniu działalności gospodarczej
Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Prowadzenie inwentaryzacji
Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej
Rozliczanie wynagrodzeń
Rozliczanie podatków
Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych