Charakterystyka

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie terapeuta zajęciowy jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego;
– rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego przez terapeutę zajęciowego;
– planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;
organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
– dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

Czas nauki: 2 lata

Perspektywy zawodowe
• placówki rehabilitacji
• szpitale, sanatoria
• domy dziennego pobytu, domy pomocy społecznej
• warsztaty terapii zajęciowej
• kluby seniora, hospicja
• domy dziecka

Program nauczania
Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
Język angielski zawodowy w terapii zajęciowej
Podstawy psychologii i pedagogiki
Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
Język migowy
Podstawy terapii zajęciowej
Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
Prowadzenie terapii zajęciowej
Komputerowe wspomaganie działań terapeuty zajęciowego