Zasady zaliczeń semestru w Liceum i Szkole Policealnej

  1. 50% frekwencji na zajęciach
  2. Oddanie pracy kontrolnej z każdego przedmiotu – tematykę oraz zakres materiału podaje nauczyciel podczas zajęć
  3. Egzamin pisemny z wybranych przedmiotów określonych w podstawie programowej. Ocenę niedostateczną można poprawić podczas egzaminu ustnego.
  4. Egzamin ustny z każdego przedmiotu w danym semestrze.